SOS TELEFON VOJVODINA

Jedinstveni SOS telefon Vojvodina deluje preko specijalnog broja 0800 10 10 10.
Namenjen je svim ženama koje se nađu u situaciji porodičnog ili partnerskog nasilja.

Usluga je dostupna svakog radnog dana od 10 do 20 časova.

Poziv na ovaj broj je besplatan za sve korisnice, bilo da pozovu iz mobilne ili fiksne telefonije, iz bilo kog mesta u Vojvodini.

Žena pozivom na broj 0800 10 10 10 ima mogućnost da razgovara sa konsultantkinjom u organizaciji koja je teritorijalno najbliža mestu iz koga ona upućuje poziv. Ovakav koncept omogućuje da žena nakon telefonskih konsultacija dogovori dolazak u Savetovalište organizacije i dobije i neku drugu uslugu koja doprinosi izlasku iz nasilja, oporavku ili rešavanju nekog od problema koji prati nasilje.

Uslugu u svakom trenutku pruža 20-25 konsultantkinja šest ženskih organizacija iz Mreže SOS Vojvodina.

Obučene konsultantkinje ženama pružaju emotivnu podršku i daju informacije o mogućnostima za izlazak iz situacije nasilja. Upoznaju ih sa pravima koja se odnose na zdravstvenu, socijalnu i pravnu zaštitu, kao i procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja.

DRUGE USLUGE U MREŽI

SAVETOVALIŠTE CENTRA ZA PODRŠKU ŽENAMA – KIKINDA

www.podrska.org.rs

CPŽ je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija čiji je cilj da kroz realizaciju različitih edukativnih, promotivnih, savetodavnih, stručnih i drugih aktivnosti unapređuje položaj žena i doprinosimo uspostavljanju rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti.
Misija: Mi, kao jedna od vodećih ženskih organizacija, sve svoje aktivističke napore, znanja i resure usmeravamo da Srbija postane društvo visokih standarda u zaštiti od nasilja i diskriminacije i poštovanja rodne ravnopravnosti. U okviru Centra deluje Savetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilje.

Kontinuirano pruža sledeće usluge:

 • Besplatnu psiho-socijalnu podršku
 • Besplatnu pravnu pomoć i zastupanje na sudu
 • Pomoć u ostvarivanju prava u oblasti socijalne i pravne zaštite (pristup besplatnoj pravnoj pomoći u LS)

Periodično se organizuju:

 • Grupni treninzi asertivnosti
 • Grupe samopomoći
 • Programi ekonomskog osnaživanja žena sa iskustvom nasilja.

SAVETOVALIŠTE SOS ŽENSKOG CENTRA – NOVI SAD

www.sosns.org.rs

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Novi Sad je nastao kao projektna aktivnost Novosadskog ženskog centra 8. marta 2002. godine, a kao samostalno udruženje gradjana, odnosno nevladina neprofitna organizacija, postoji od novembra 2004. godine. Od 2010. u toku usklađivanja sa zakonom ime SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Novi Sad, promenjeno je u SOS Ženski centar.

Pruža sledeće usluge:

 • Konsultacije na SOS telefonu Ženskog centra – broj za konsultacije je 021 422 740 - od 17 do 21 čas

Dodatne usluge Savetovališta:

 • Besplatno psihološko savetovanje/terapija
 • Besplatno pravno savetovanje
 • Preventivne radionice na temu nasilja sa mladima
 • Radionice na temu mentalnog zdravlja

SAVETOVALIŠTE IZ KRUGA VOJVODINA – NOVI SAD

www.izkrugavojvodina.org

...IZ KRUGA – VOJVODINA je ženska, nevladina organizacija osnovana u martu 2007. godine. Naša pažnja je posebno usmerena na pružanje podrške ženama i deci s invaliditetom izloženim nasilju i jačanju društvene svesti o višestrukoj diskriminaciji žena s invaliditetom.

Pruža sledeće usluge:

 • SOS telefon za žene sa invaliditetom koje su izložene nasilju
  Broj za konsultacije 021 447 040, 066 447 040
 • Besplatna pravna pomoć i zastupanje na sudu za žene izložene nasilju
 • Psihološku podršku (grupni i individualni rad)
 • Organizovanje odlazaka žena sa invaliditetom na ginekolške preglede u saradnji sa Domom zdravlja u Novom Sadu
 • Info centar za osobe sa invaliditetom

SAVETOVALIŠTE ŽENSKE ALTERNATIVE – SOMBOR

www.zenskaalternativa.org

NVO Ženska Alternativa osnažuje žene i devojke, podstiče njihovu inicijativu i senzibiliše sredinu u pravcu promocije kulture nenasilja, unapređenja kvaliteta života žene i njenog ravnopravnog položaja u društvu.

Pruža sledeće usluge:

 • Besplatnu pravnu pomoć
 • Besplatnu individualnu psihološku podršku i medicinsku pomoć
 • programi ekonomskog osnaživanja žena na selu
 • edukacije, seminari i radionice sa ženama na selu i u gradu, mladima i osobama sa invaliditetom
 • regionalna saradnja na temu žene, mir i bezbednost

SAVETOVALIŠTE UDRUŽENJA ROMA – NOVI BEČEJ

udruzenjeromanb.org.rs

Mi smo feministička organizacija koja kroz aktivizam, stečeno znanje i specijalizovane usluge osnažuje Romkinje i druge manjinske žene za život bez nasilja u Vojvodini.

Pruža sledeće usluge:

 • Konsultacije na SOS telefonu na jezicima nacionalnih manjina – romskom, mađarskom i rumunskom – broj za konsultacije je 023 774 959

Savetodavni rad uključuje:

 • Besplatna pravna pomoć i zastupanje na sudu
 • Psihološka podrška, individualne konsultacije
 • Nadoknada putnih troškova za žene koje su iz okolnih mesta, a obraćaju se institucijama u Novom Bečeju radi prijave nasilja

SAVETOVALIŠTE ZRENJANINSKOG EDUKATIVNOG CENTRA – ZRENJANIN

www.zreduc.org.rs

Zrenjaninski edukativni centar – ZEC je ženska nevladina organizacija osnovana 2002. godine u Zrenjaninu. Naša misija je borba protiv svih oblika rodno zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama.

Pruža sledeće usluge:

 • Besplatna pravna pomoć i zastupanje na sudu
 • Psihološka podrška, individualne konsultacije