Šta je nasilje prema ženama

U ključnom međunarodnom dokumentu koji je prihvatila i primenjuje Republika Srbija – Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanjuiI borbi protiv nasilja nad žema i nasilja u porodici, kaže se:

Nasilje nad ženama označava kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama. Predstavlja sva dela rodno zasnovanog nasilja koja dovode ili mogu da dovedu do: fizičke, seksualne, psihičke odnosno finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i pretnje takvim delima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu.

Nasilje u porodici označava svako delo fizičkog, seksualnog, psihičkog odnosno ekonomskog nasilja do kojeg dolazi u okviru porodice ili domaćinstva odnosno između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, nezavisno od toga da li učinilac deli ili je delio isto boravište sa žrtvom.