Nezavisni izveštaj za CEDAW komitet
24/03/2021
Seminar za upravljanje mobilnom aplikacijom
21/09/2021

Zabrinjavajuća ocena ministra Ružića – brojni problemi u obrazovanju dece tokom pandemije su naša realnost


Organizacije civilnog društva izražavaju veliku zabrinutost zbog ocene ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Branka Ružića, da je obrazovanje u Srbiji tokom vanrednog stanja i dok traje pandemija virusa korona “istog kvaliteta za svako dete”. Izjava ministra Ružića na konferenciji UNESKO o obrazovanju u doba korone od 29. marta 2021. godine, implicira da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u potpunosti zadovoljno
nivoom pruženog obrazovanja, uprkos jasnim poteškoćama sa kojima se učenici, studenti i nastavnici suočavaju.

Pandemija virusa korona duboko je uticala na sisteme obrazovanja u celom svetu, pa i u Srbiji. I pored objektivnih poteškoća i isprva relativno brze reakcije Ministarstva prosvete po proglašenju vanrednog stanja, smatramo da je primereno bilo da se ministar osvrne i na brojne izazove u dostupnosti i organizaciji obrazovanja, koji su i dalje aktuelni. Jednu od najznačajnijih prepreka predstavlja nedovoljna obučenost nastavnika za korišćenje onlajn
platformi i alata za učenje. Organizovanje nastave ostalo je konfuzno, sa često isprepletanom i skraćenom onlajn i redovnom nastavom što stvara diskontinuitet u obrazovanju i predstavlja opravdanu sumnju u ispunjenost predviđenih planova i programa. Gradivo i obaveze su ostajali neusaglašeni, učenici nisu dobijali adekvatne materijale i podršku za savladavanje gradiva, a nastavnici su preopterećeni ponavljanjem gradiva i vanškolskom komunikacijom sa učenicima i roditeljima.

Naročit problem predstavlja uključenost učenika iz osetljivih grupa u obrazovni sistem i nov model nastave na daljinu, a pre svega dece iz neformalnih naselja i dece korisnika centara za smeštaj migranata i tražilaca azila. Deca koja žive u neformalnim naseljima često nisu u mogućnosti da prate nastavu jer nemaju struju ili internet. Podaci pokazuju da svega 64,4% domaćinstava u Srbiji poseduje računar ili tablet, a pristup internetu nema 25% domaćinstava. Podaci još više obeshrabruju kada se radi o romskim domaćinstvima, gde samo 26,4% romskih domaćinstava ima računar ili tablet. Nastava za decu sa poteškoćama u razvoju nije organizovana u svim školama u toku vanrednog stanja, a svaki sedmi učenik nije mogao da pohađa nastavu po individualnom obrazovnom planu tokom vanrednog stanja. Takođe, posebno treba istaći da je deci sa teškoćama u razvoju koja žive u institucijama praktično onemogućen pristup obrazovanju jer su od početka pandemije ove institucije u cilju sprečavanja širenja virusa u posebnom režimu rada. Kao država ugovornica međunarodnih ugovora koji se tiču zaštite prava na obrazovanje, Srbija je u obavezi da obezbedi minimum poštovanja ovog prava, što podrazumeva poštovanje prava na pristup javnim obrazovnim institucijama i programima na način koji ne diskriminiše po bilo kojoj osnovi, niti jedno dete.
Iako su se srednje i visoko obrazovanje lakše prilagodili novim uslovima usled postojanja većih kapaciteta i pristupa veštinama i tehnologijama, nije moguće izvesti zaključak da je pružen “isti kvalitet obrazovanja za svako dete u Srbiji”.

Obrazovanje dece je u pandemiji virusa korona, tokom školske 2019/2020. godine, proteklo uz brojne poteškoće, za učenike, profesore, nastavnike i roditelje. U vezi sa tim problemima su se predstavnici organizacija civilnog društva u novembru 2020. obraćali Ministarstvu prosvete, izražavajući spremnost da se svojim kapacitetima uključe u analizu efekata organizacije i realizacije nastave, ali bez odgovora Ministarstva. Stoga ponovo pozivamo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da kritički i proaktivno pristupi sagledavanju sveobuhvatnog uticaja pandemije virusa korona na ostvarivanje prava na obrazovanje i da zaista svakom detetu u najvećoj mogućoj meri omogući obrazovanje na odgovarajući način.

Potpisnici:
ASTRA — Akcija protiv trgovine ljudima
Beogradski centar za ljudska prava
Centar za prava deteta
Centar za socijalnu politiku
FemPlatz
Grupa 484
Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11
Inicijativa za prava deteta sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
International Aid Network
Koalicija za monitoring prava deteta
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Liga Roma
Mreža organizacija za decu Srbije
Mreža SOS Vojvodina
Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS)
Užički centar za prava deteta