Šta je nasilje prema ženama

U ključnom međunarodnom dokumentu koji je prihvatila i primenjuje Republika Srbija – Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanjuiI borbi protiv nasilja nad žema i nasilja u porodici, kaže se:

Nasilje nad ženama označava kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama. Predstavlja sva dela rodno zasnovanog nasilja koja dovode ili mogu da dovedu do: fizičke, seksualne, psihičke odnosno finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i pretnje takvim delima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu.

Nasilje u porodici označava svako delo fizičkog, seksualnog, psihičkog odnosno ekonomskog nasilja do kojeg dolazi u okviru porodice ili domaćinstva odnosno između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, nezavisno od toga da li učinilac deli ili je delio isto boravište sa žrtvom.

Stay in touch with us