2. JUL 2016: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MREŽE „ŽENE PROTIV NASILJA“
06/07/2016
Održana prva radionica o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije
06/03/2018

Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije

Savez udruženja “Mreža SOS Vojvodina” formirala je  na osnovu otvorenog poziva  koaliciju organizacija koje će tokom 2018 i 2019 pisati izveštaje iz senke o primeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u Srbiji.

Ova koalicija je napravljena u okviru Projekta „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u RS“. Projekat se realizuje uz  finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa: ‘‘Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti” koji sprovodi agencija UN Women.

Organizacije civilnog društva imaju značajnu ulogu u primeni ovih međunarodnih konvencija u vidu ohrabrivanja države da ispunjava preuzete međunarodne obaveze, aktivnom učešću u promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava, kao i izradu izveštaja iz senke o njihovom sprovođenju u našoj zemlji.

Organizacije civilnog društva su do sada prikupljale podatke o položaju žena u različitim društvenim oblastima i ovo je prilika da te podatke zajedničkim snagama upute članovima radne grupe Grevio i UN Komitetu za praćenje CEDAW Konvencije. Na taj način će međunarodnim institucijama pružiti nezavistan i verodostojan izvor informacija o stanju ženskih ljudskih prava u Srbiji i pomoći u izradi međunarodnih preporuka za Srbiju.

Projekat traje od decembra 2017. do maja 2019. godine i ima za cilj da doprinese jačanju uloge i povećanju učešća organizacija civilnog društva u procesu praćenja i izveštavanja o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Republici Srbiji.