Povećan rizik nasilja prema ženama
06/04/2020
RODNA RAVNOPRAVNOST U SRBIJI, PRAVA I POLOŽAJ ŽENA
09/06/2020

COVID 19 i lica lišena slobode

U periodu od samo nekoliko nedelja, koronavirus (KOVID-19) u ogromnoj meri je uticao na svakodnevni život. Mnogi su se suočili sa strogim ograničenjima ličnog kretanja i ličnih sloboda da bi se vlastima omogućilo da se što bolje suprotstave pandemiji putem hitnih mera u oblasti javnog zdravlja.

Lica lišena slobode predstavljaju posebno osetljivu grupu zbog prirode ograničenja koja su im već izrečena i svojih ograničenih mogućnosti da preduzimaju mere predostrožnosti. U zatvorima i drugim objektima u kojima su lica lišena slobode, od kojih su mnogi veoma pretrpani i nehigijenski, sve više se javljaju i akutni problemi.

I ako nije moguće tačno predvideti koliko će aktuelna pandemija trajati, niti kakvi će biti njeni sveukupni efekti. Jasno je da ona već ima ogroman uticaj na sve pripadnike društva i da će se to nastaviti tokom dužeg vremenskog perioda. Savet potkomiteta za prevenciju torture (SPT) i nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) moraju u svom radu da vode računa o načelu „ne naškoditi“. To može da znači da NPM treba svoje metode rada da prilagode situaciji uzrokovanoj pandemijom da bi zaštitili javnost, zaposlene u ustanovama, lica lišena slobode, kao i sebe. Prvenstveni kriterijum more da bude delotvornost u prevenciji zlostavljanja lica izloženih merama lišenja slobode. Parametri prevencije su prošireni zbog vanrednih mera koje su države morale da preduzmu. SPT i NPM su odgovorni za to da domišljato i kreativno odgovore na nove izazove sa kojima se suočavaju u vršenju svojih ovlašćenja na osnovu Opcionog protokola.

Čitav tekst možete pogledati OVDE

Primer protokola iz Velike Britanije i Severne Irske u pogledu obaveznog karantina zbog koronavirusa